Fredonia Hotel now open to public

Fredonia Hotel now open to public